Asset Publisher Asset Publisher

Historia nadleśnictwa

Do roku 1922 roku większość lasów położonych na omawianym terenie stanowiła własność prywatną. W latach 1922 – 1924 część z nich przeszła na własność Skarbu Państwa, wtedy też powstały Nadleśnictwa: Kłobuck, Ostrowy i Pajęczno.

W 1945 roku, po upaństwowieniu, utworzone zostało Nadleśnictwo Parzymiechy. W 1972 roku z Nadleśnictw: Kłobuck, Ostrowy i Parzymiechy utworzono Nadleśnictwo Kłobuck z obrębami: Kłobuck i Parzymiechy. W latach 1978-2004 Nadleśnictwo składało się z trzech obrębów. Obręb Pajęczno, utworzony w 1978 roku ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Pajęczno został ostatecznie przekazany w 2004 roku do Nadleśnictwa Radomsko.

- Kalendarium Nadleśnictwa Kłobuck:

          1922 rok – Powstanie Nadleśnictwa Pajęczno, w którego skład wchodziły kompleksy leśne „Siedlec", „Gajęcice", „Piekary", „Makowiska", „Patrzyków", „Kruplin" (położone na terenie województwa częstochowskiego), oraz uroczysko „Popów", należące obecnie do obrębu Parzymiechy.

          1924 rok - utworzenie Nadleśnictw Kłobuck i Ostrowy. W skład tych Nadleśnictw weszły następujące kompleksy leśne:

          Lasy w Uroczyskach „Ostrowy" i  „Kocin"  - Do 1659 roku stanowiły dobra narodowe. W roku tym zostały dane przez Sejm na własność wieczystą o.o. Paulinom z Częstochowy. W 1799 r. lasy te w drodze nadania przez króla pruskiego Wilhelma II przeszły w posiadanie hr. Kurcjusa von Hangwitz, a następnie zostały wykupione przez rodzinę Lemańskich

   W 1865 r. kupuje je hr. Gwido Henckel von Donnersmark.

   W 1891 roku Car rosyjski Aleksander III roku nabywa całość dóbr.

   W posiadaniu rosyjskiego domu panującego znajdowały się do 1921 r., kiedy to   

   na mocy traktatu Ryskiego - decyzją Wydziału Hipotecznego w Piotrkowie

   Trybunalskim z dn. 14.09.1921 r. przeszły na własność Państwa 

   Polskiego.

          Lasy położone w uroczyskach: „Cykarzew", „Mykanów", „Czarny Las" - jako część składowa majątku gen. Pawłowa, przeszły na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dn. 24.11.1924 r. na rzecz Skarbu Państwa Polskiego.

          1945 rok utworzenie Nadleśnictwa Parzymiechy. W skład powstałego Nadleśnictwa weszło część lasów państwowych z Nadleśnictw Pajęczno i Rudniki (ur. „Popów", „Drabiki" i „Zajączki") oraz upaństwowione lasy, będące przed 1945 r. własnością hr. Karola Potockiego z Lipia oraz rodziny Steinhagenów.

          1972 rok – reorganizacja w Lasach Państwowych  - powstanie Nadleśnictwa Kłobuck z obrębami leśnymi: Kłobuck, Ostrowy i Parzymiechy.

      Obręby leśne utworzono z lasów zlikwidowanych Nadleśnictw: Kłobuck,

      Ostrowy i Parzymiechy.

          1978 rok – Zmiany w stanie posiadania:

            Utworzenie obrębu Pajęczno – Do Nadleśnictwa Kłobuck przyłączono tereny byłego Nadleśnictwa Pajęczno położone, według ówczesnego podziału administracyjnego, w granicach byłego województwa częstochowskiego

            Likwidacja obrębu Ostrowy  - część lasów przyłączono do obrębu Kłobuck

            Włączenie do obrębu Kłobuck lasów leśnictwa Zwierzyniec z byłego Nadleśnictwa Panki.

          1998 rok – zmiany w stanie posiadania, w obrębie Pajęczno: przekazanie części lasów do nadleśnictwa Gidle (kompleks „Trzebca")

          2004 rok – przekazanie całego obrębu Pajęczno do Nadleśnictwa Radomsko na mocy  Zarządzenia nr 13 DGLP.


Asset Publisher Asset Publisher

Historia nadleśnictwa 24.01.2014 | Szymon Rybiński ...

Asset Publisher Asset Publisher

Historia nadleśnictwa 24.01.2014 | Szymon Rybiński ...