Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Według "Regionalizacji przyrodniczo leśnej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych" (Trampler 1990) obszar Nadleśnictwa Kłobuck położony jest w VI Krainie Małopolskiej, 6 Dzielnicy Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej. Nadleśnictwo Kłobuck znajduje się w zasięgu występowania buka, świerka, jodły, oraz modrzewia polskiego. Cały teren nadleśnictwa posiada charakter równinny, lekko wznoszący się z kierunku północnego na południe z lokalnymi wzniesieniami morenowymi o wysokościach względnych dochodzących do 30 m. Wzdłuż koryta rzeki Warty, miejscami występują strome skarpy dochodzące do 20 m wysokości. Wysokość bezwzględna najniższego punktu wynosi ok 185m n.p.m. Jest on położony w dolinie Warty w okolicach wsi Wąsosz Poduchowny. Natomiast wysokość bezwzględna najwyższego punktu wynosi 294m n.p.m. położony jest w oddz. 311 obrębu Kłobuck. Obszar Nadleśnictwa Kłobuck leży pośrednio w zlewni rzeki Odry, bezpośrednio natomiast w zlewni rzeki Warty z jej największym dopływem na omawianym obszarze Liswartą, do której z kolei wpływają mniejsze rzeczki jak: Kocinka, Biała Oksza, Czarna Oksza, Górnianka. Gleby terenów nadleśnictwa powstały głownie na skutek akumulacji wodno-lodowcowej stąd skałami macierzystymi są wyłącznie skały osadowe (osadowe okruchowe, organogeniczne i chemiczne).

 Procentowy udział typów gleb w nadleśnictwie:

·         rdzawe 61,6%

·         płowe 5,75%

·         opadowoglejowe 17,1%

·         gruntowoglejowe 2,3%

·         glejobielicowe 3,8%

·         brunatne 5,5%

·         bielicowe 2,3%

·         murszowate 1,1%

·         arenosole, rędziny, czarne ziemie, gleby ochrowe, gleby mułowe, gleby torfowe, gleby murszowe, mady rzeczne, gleby kulturoziemne, gleby industrioziemne i urbanoziemne 0,5%

Na terenie nadleśnictwa występuje wiele chronionych gatunków roślin zarówno na pojedynczych stanowiskach oraz w grupach i płatach. Na szczególna uwagę zasługuje: podrzeń żebrowiec, pomocnik baldaszkowaty wawrzynek wilczełyko, widłak goździsty i jałowcowaty, rosiczka pośrednia, kosaciec syberyjski, liczne storczyki, paprotka zwyczajna, malina moroszka.

Nie mniej bogaty jest także świat zwierząt gdzie wśród ssaków występuje: łoś, jeleń, daniel, sarna, dzik, lis, kuna, borsuk, bóbr, łasica, gronostaj, liczne nietoperze w tym nocek bechsteina, nocek łydkowłosy, nocek wąsatek. Wśród awifauny nadleśnictwa na uwagę zasługuje żuraw, muchołówka szara, dzięcioł czarny, dzięcioł zielonosiwy, dudek, wilga.

Z gromady płazów występuje kumak nizinny, rzekotka drzewna, żaba moczarowa, ropucha szara, zielona. Wśród gadów możemy spotkać padalca zwyczajnego jaszczurkę zwinkę, zaskrońca i żmije.

Z chronionych gatunków owadów na szczególna uwagę zasługuje występowanie pachnicy dębowej, biegaczy (wszystkie gatunki), mrówki ćmawej i rudnicy.