Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Hodowla lasu jest najważniejszym działem gospodarki leśnej. Specyficzną cechą gospodarki leśnej jest jej bardzo długi cykl produkcyjny, trwa on od 80 lat (brzoza i olsza) do 140 lat (dąb), średnio wynosi 100 lat. Oznacza to, że obecnie zbieramy owoce pracy czterech pokoleń naszych poprzedników. Takie rozciągnięcie cyklu produkcji w czasie powoduje spore problemy hodowlane. Wszelkie zabiegi muszą być dokładnie planowane ponieważ każde zaniedbanie lub błąd będzie skutkować przez wiele lat.

Najważniejszym elementem hodowli jest odnowienie lasu. W Nadleśnictwie Kłobuck co roku wysadzając 1,5 mln sadzonek różnych gatunków drzew i krzewów leśnych odnawia powierzchnię ok. 140 ha lasu.

Sadzonki pochodzą z naszej szkółki leśnej w Nowym Folwarku. Jest to szkółka otwarta o powierzchni 26 ha. Produkuje ona co roku około 2,5 miliona sadzonek. Część z nich zużywa nadleśnictwo do własnych celów a reszta zaspokaja potrzeby sąsiednich nadleśnictw i prywatnych odbiorców.

Po udanym odnowieniu uprawę należy odpowiednio pielęgnować aby stworzyć drzewkom jak najlepsze warunki wzrostu. Pierwszym etapem jest pielęgnowanie gleby czyli usuwanie chwastów, które konkurują z młodymi drzewkami o światło i składniki pokarmowe. W Nadleśnictwie Kłobuck pielęgnację upraw przeprowadza się co roku na powierzchni ok. 600 ha. Kolejnym etapem są czyszczenia wczesne. Służą one do regulacji ilości drzewek na uprawie. Dotyczy to zwłaszcza samosiewów, w których ilość drzewek może być nawet 100 razy większa niż optymalna. Gdyby nie usuwano ich nadmiaru drzewka były by słabsze, a ich przyrosty mniejsze z powodu konkurencji wewnątrzgatunkowej. W naszym Nadleśnictwie czyszczeniami wczesnymi obejmuje się co roku powierzchnie ok. 150 ha. Gdy nasza uprawa podrośnie i osiągnie zwarcie(korony drzewek zaczynają się ze sobą stykać) staje się młodnikiem. Wtedy wkraczamy z kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym czyszczeniem późnym, Jego celem jest usunięcie drzewek chorych i źle ukształtowanych (krzywe, dwójki, nadmiernie rozrośnięte). Daje to miejsce dla rozwoju drzewek dobrze ukształtowanych i pożądanych w drzewostanie. Co roku czyszczenia późne w Nadleśnictwie Kłobuck wykonywane są na powierzchni ok. 200 ha. Gdy młodnik przechodzi w fazę tyczkowiny rozpoczyna się w drzewostanie proces intensywnego dojrzewania. Obserwujemy zjawisko bardzo szybkiego wzrostu wysokości drzew przy jednoczesnym spowolnieniu wzrostu grubości pnia. W tym okresie rozpoczynamy kolejne zabiegi pielęgnacyjne tzw. trzebieże wczesne. Ich celem jest zabezpieczenie drzewostanu przed czynnikami abiotycznymi (wiatr, śnieg) i poprawa warunków wzrostu najcenniejszych składników drzewostanu czyli drzew, które dadzą w przyszłości najwyższej jakości surowiec drzewny. Podczas trzebieży wczesnej wyznacza się tzw. drzewa dorodne czyli takie których jakość techniczna jest najlepsza. Następnie usuwa się drzewa, które najbardziej przeszkadzają drzewom dorodnym. Nadleśnictwo Kłobuck wykonuje rocznie trzebież wczesna na powierzchni ok. 580 ha. Gdy kończy się okres intensywnego wzrostu na wysokość drzewostan wchodzi w fazę drągowiny. Jest to czas w wykonywania ostatniego zabiegu pielęgnacyjnego trzebieży późnej.  Celem trzebieży późnej jest doprowadzenie drzewostanu do wieku rębności w odpowiednim składzie gatunkowym i zwarciu. W trzebieży cięcia prowadzi się tak aby zapewnić drzewom dorodnym jak najlepsze warunki wzrostu. Należy uważać przy tym aby nie zdegradować gleby przez dopuszczenie do dna lasu zbyt dużej ilości światła. Zabiegi trzebieży późnych Nadleśnictwo Kłobuck prowadzi co roku na powierzchni ok. 800 ha.

Nadleśnictwo Kłobuck ma bogatą bazę nasienną. W jej skład wchodzi 8 wyłączonych drzewostanów nasiennych oraz 42 drzewa doborowe: 16 modrzewi, 11 jodeł, 8 sosen, 2 buki, 1 dąb, 3 brzozy, 1 olcha Z nasion zebranych w wyłączonych drzewostanach nasiennych tworzy się tzw. uprawy pochodne. Uprawy pochodne służą zwiększaniu produkcji ilościowej i polepszaniu jakości drzewostanów, które z nich wyrosną a przede wszystkim będą w przyszłości stanowić podstawową bazę pozyskania nasion o ulepszonej wartości genetycznej. Z prawidłowo prowadzonych upraw pochodnych wyrosną drzewostany wysokiej jakości hodowlanej, które będą spełniać rolę obecnych wyłączonych drzewostanów nasiennych. Nadleśnictwo Kłobuck posiada także cztery plantacyjne uprawy nasienne (1 sosny czarnej, 1 sosny wejmutki i 2 świerka pospolitego) oraz jedną plantację nasienną sosny wejmutki.

 

 

Monitoring zmian dotyczących pozyskania drewna, wybranych zadań z hodowli lasu: odnowień, zalesień, zabiegów pielęgnacyjnych i oceny upraw znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/26193071/02_04_2015_monitoring+wybranych+zada%c5%84%20hodowlanych+za+2014r.xlsx