Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Kłobuck - informacja o zabiegu ochronnym

 W bieżącym roku na terenie Nadleśnictwa Kłobuck przewiduje się wystąpienie masowego lotu chrabąszczy: majowego i kasztanowca.

W związku z powyższym Nadleśnictwo przeprowadzi zabiegi ograniczania liczebności postaci doskonałych (imagines) tych owadów w chwili kulminacji rójek, co zapobiegnie defoliacji koron drzew (chrząszcze intensywnie żerują na liściach przyczyniając się do całkowitej ich utraty, tzw. gołożerów), oraz ograniczy liczbę złożonych przez samice jaj do gleby. Wylęgnięte larwy (tzw. pędraki) są znacznie groźniejsze dla gospodarki leśnej – żerując uszkadzają korzenie siewek, sadzonek, a nawet starszych drzew. Skutkiem żeru są duże trudności w uzyskaniu trwałego odnowienia lasu.

Ograniczanie nadmiernej liczebności imagines chrabąszczy przeprowadzone zostanie na łącznej powierzchni 851 ha, w leśnictwach: Rębielice – 727 ha, Zagórze – 124 ha, położonych w zasięgu terytorialnym Gmin; Miedźno, Opatów, Popów.

Do zabiegów użyty zostanie środek o nazwie handlowej MOSPILAN 20 SP. Jego substancją aktywną jest należący do grupy neonikotynoidów cyjanoamidynowych acetamipryd. Związek ten dzięki odpowiedniej budowie chemicznej jest łatwo i szybko metabolizowany przez pszczoły, wskutek czego jego toksyczność dla tych owadów jest niska. Zgodnie z Decyzją WIORiN w Katowicach z 31 marca br. (ORiN.7123.1.5.2023), rozpoczęcie zabiegów ograniczających planowane jest w I dekadzie maja, a ich zakończenie przewiduje się w jego II dekadzie (ścisły termin uzależniony jest od tempa rozwoju owadów, który determinuje przebieg warunków pogodowych).

MOSPILAN 20 SP będzie wprowadzany w korony drzew przy użyciu zamontowanej na samolocie PZL M18B Dromader podkskrzydłowej aparatury atomizerowej. Umożliwia ona precyzyjną aplikację dawek ultraniskoobjętościowych za pomocą 10. rozpylaczy rotacyjnych, tzw. atomizerów typu Micronair AU 5000. Preparat ten będzie aplikowany w dawce: 0,40 kg/ha łącznie z 1 litrem adiuwantu Ikar 95 EC i 4 litrami wody, tj. zużywając 5,0 l cieczy użytkowej na 1 ha.

MOSPILAN 20 SP jest insektycydem w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej. Na owady oddziałuje poprzez kontakt oraz drogą pokarmową. W roślinie wykazuje działanie wgłębne i systemiczne. Wobec ludzi jest szkodliwy dopiero po połknięciu. Okres karencji, tj. czasu, jaki musi upłynąć od ostatniego zastosowania tego środka do dnia zbioru roślin runa leśnego wynosi 14 dni.

Zgodnie z etykietą, okres prewencji dla ludzi i zwierząt, tj. czasu od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy. Szczegółową charakterystykę i sposób użycia insektycydu oraz jego adiuwantu zawierają załączone etykiety-instrukcje ich stosowania, jak i karty charakterystyki.

W sposób miejscowo przyjęty, np. przez wywieszenie obwieszczeń i ogłoszeń oraz za pośrednictwem mediów społecznościowych, mieszkańcy miejscowości położonych w sąsiedztwie pól zabiegowych zostaną powiadomieni o terminach prowadzenia zamierzonych zabiegów ochronnych, ich lokalizacji, jak również o nazwie
handlowej środka ochrony roślin i jego adiuwantu, które będą stosowane i niezbędnych środkach ostrożności. Na drogach dojazdowych do kompleksów leśnych w których będą prowadzone zabiegi ochronne i na granicach drzewostanów objętych zabiegami, zostaną ustawione tablice ostrzegawczo-informacyjne o zakazie wstępu, przyczynie i terminie jego obowiązywania:

ZAKAZ WSTĘPU

ZABIEGI OCHRONNE

OBOWIĄZUJE od .. . .. .2023 r. od .. . .. .2023 r.