Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000

Na terenie Nadleśnictwa Kłobuck wyznaczono cztery OBSZARY NATURA 2000.

1. SZACHOWNICA (PLH240004) - pow.13,1  ha.

Proglacjalny system jaskiniowy w wapieniach górnojurajskich (oksford górny) w środkowej części Wyżyny Wieluńskiej (gmina Lipie). Wejścia do jaskini leżą w starym kamieniołomie na Krzemiennej Górze (228 m n.p.m.). System jaskiniowy tworzy pięć odrębnych jaskiń oddzielonych wyrobiskiem kamieniołomu. Stanowiły one pierwotnie jeden obiekt podziemny, zniszczony w trakcie eksploatacji wapienia prowadzonej przez okolicznych mieszkańców do 1962 roku. Obecnie obiekt traktowany jest jako jeden system jaskiniowy o sumarycznej długości 1000 m, która przed zniszczeniem przekraczała prawdopodobnie 2 km. Najdłuższa z jaskiń - Jaskinia Szachownica I liczy około 600 m długości i jest jedną z najdłuższych na Wyżynie Krakowsko - Wieluńskiej. Drugim pod względem wielkości obiektem podziemnym jest jaskinia Szachownica II, która osiąga prawie 200 m długości. Korytarze jaskiń rozgałęziają się i przecinają pod kątem prostym, tworząc charakterystyczną siatkę pól, przypominającą szachownicę.

 

2. STAWISKA (PLH240024) - pow. 6,6 ha

Obszar leży tuż przy szosie z Parzymiechów do Działoszyna, stanowi enklawę lasów liściastych wśród otaczających go pól uprawnych i łąk. Jest to niewielki kompleks leśny obejmujący grąd niski i zbiorowiska łęgowe; w znacznej części jest podmokły. Przez środek przepływa niewielki ciek wodny. W obszarze zidentyfikowano 85 pomnikowych dębów szypułkowych o obwodach pni od 380 cm do 674 cm i wieku około 200 do 500 lat. Jest to stary, niewielki powierzchniowo drzewostan, nie zaobserwowano młodszych klas drzewostanu ani naturalnego odnowienia; z czasem, aby utrzymać odpowiednie siedlisko dla chronionego tu gatunku, zanim drzewostan przejdzie w fazę rozpadu, musiały by się pojawić odpowiednie siedliska w sąsiednich lasach gospodarczych poprzez pozostawianie starych dębów.

 

3. TORFOWISKO PRZY DOLINIE KOCINKI (PLH240025) - pow. 5,6 ha.

Torfowisko znajduje się na Wyżynie Wieluńskiej, w pobliżu wioski Kocin Nowy niedaleko Kłobucka. W rozległym zagłębieniu terenu, znajdującym się około 150 m od koryta rzeki Kocinki, występuje duża powierzchnia typowo wykształconych zbiorowisk torfowiska wysokiego (powierzchniowo dominującego) i przejściowego. Torfowisko jest klasycznie wykształcone, z dobrze rozwiniętym i narastającym od brzegów dawnego zbiornika wodnego płem torfowcowym. Całość powierzchni torfowiska jest izolowana od rzeki pasem około 150 m szerokości młodnika sosnowego, nadrzecznymi zaroślami wierzbowymi i kadłubowo wykształconymi fragmentami łęgów, z pozostałych stron w strefie przybrzeżnej, borem bagiennym a dalej - rozległym kompleksem subatlantyckiego boru sosnowego. Torfowisko porastają fitocenozy dobrze wykształconych zbiorowisk torfowisk wysokiego i przejściowego. W środkowej części torfowiska znajduje się otwarte lustro wody. Stwierdzono tam występowanie grzybieni północnych.

 

4. LEMAŃSKIE JODŁY (PLH240045) – pow. 151,30 ha

Ostoja „Lemańskie Jodły" to wyróżniający się starodrzew jodłowy. W drzewostanie dominuje jodła zwyczajna (100,2 ha; 68,1), a w niektórych miejscach sosna zwyczajna (43,94 ha; 29,9%). W domieszce występuje grab zwyczajny (2,56ha; 1,7%) oraz brzoza brodawkowata (0,34 ha; 0,3%). Znaczny jest udział drzewostanu w wieku ponad 80 lat (53,19 ha; 36,2%), występuje także starodrzew w wieku 100-120 lat (20,97 ha; 14,3%) – najstarsze jodły osiągają 30 m wysokości i pierśnicę 50 cm. Na ponad 95% powierzchni wykształciły się fitocenozy jedliny wyżynnej Abietetum polonicum, w których obserwowane jest odnawianie się jodły zwyczajnej. Skład gatunkowy podszytu, runa i warstwy mszystej jest właściwy dla tej asocjacji (Matuszkiewicz 2008). Gatunki obce nie odgrywają istotnej w zbiorowiskach – w miejscach prześwietlonych występują nieduże skupienia niecierpka drobnokwiatowego oraz pojedyncze siewki dębu czerwonego na przydrożach dróg leśnych. W podszycie zdominowanym przez jodłę występuje także grab zwyczajny oraz znacznie rzadziej leszczyna pospolita i jarzębina. W runie miejscami bardzo licznie występuje jeżyna gruczołowata i malina właściwa, co może utrudniać odnawianie się jodły. Towarzyszą im m.in. szczawik zajęczy, nerecznica samcza, sałatnik leśny borówka czernica, fiołek leśny, jastrzębiec leśny, konwalijka dwulistna, kosmatka owłosiona k. olbrzymia, nerecznica krótkoostna n. szerokolistna, przetacznik leśny, turzyca palczasta, zachyłka trójkątna, z. oszczepowata oraz chronione: miodownik melisowaty, widłak jałowcowaty i konwalia majowa. Warstwa mszysta jest dobrze rozwinięta (do 90%). Tworzą ją m.in. głównie: tujowiec tamaryszkowaty dziubkowiec zetterstedta, gajnik lśniący płożymerzyk pokrewny, złotowłos strojny, żurawiec falisty oraz rokietnik pospolity.Ostoja obejmuje najlepiej zachowane siedlisko jedlin o znaczeniu europejskim na krańcach jego południowo-zachodniego zasięgu w Polsce. W lesie tym zachowały się stare drzewostany jodłowe, w których drzewa osiągają 120 lat. Ostoję wyznacza się dla ochrony siedliska wyżynnego jodłowego boru mieszanego Abietetum polonicum, które jest wykształcone w stopniu reprezentatywnym dla całego województwa śląskiego i Polski.Ostoja obejmuje drzewostany zlokalizowane w uroczysku „Zasmole", w gminie Mykanów. Wykształciły się one na glebach brunatnych. Położone są one na prawym brzegu rzeki Kocinki


Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000 05.02.2015 | Szymon Rybiński ...

Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Natura 2000 05.02.2015 | Szymon Rybiński ...