Asset Publisher Asset Publisher

NOWY SPOSÓB ZGŁASZANIA SZKÓD ŁOWIECKICH

Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw zmienia sposób zgłaszania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez zwierzynę łowną i/lub wyrządzonych przy wykonywaniu polowania.

Z dniem 1 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 651), zgodnie z przepisami której uległ zmianie sposób zgłaszania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny i/lub wyrządzonych przy wykonywaniu polowania.

Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Wniosek winien zawierać w szczególności:

1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Wniosek, o którym mowa powyżej składa się w terminie umożliwiającym dokonanie szacowania szkód.