Aktualności Aktualności

Nadleśnictwo Kłobuck - Sprzedaż Nieruchomości

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck

z siedzibą w Kłobucku, ul. Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck

NIP 574-000-69-30, REGON 150027008

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłobuck.

Sprzedaż na podstawie art. 38, ust. 1, pkt. 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. z 2022 r., poz. 672) oraz Rozporządzenia Ministra  Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. (Dz. U. Nr 78, poz. 532).

 I.      1.     Nieruchomość stanowi działka nr 744,  położona w miejscowości Krzepice, ul. Dąbrowskiego, obręb ewidencyjny Krzepice, gmina Krzepice, objęta  KW nr CZ2C/00045190/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy Wydział  Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kłobucku

2.      Powierzchnia nieruchomości – 0,2098 ha

3.     Opis nieruchomości - Działka położona jest przy drodze publicznej, asfaltowej, ul. Dąbrowskiego, w otoczeniu terenów przemysłowych częściowo zadrzewionych, w większości niezabudowanych oczekujących na proces inwestycyjny. W dalszym sąsiedztwie działki znajduje się stacja paliw. Kształt działki zbliżony jest do nieregularnego prostokąta o średniej szerokości ok. 13 m i średniej długości ok. 166 m.. Teren działki posiada dostęp do następujących sieci uzbrojenia terenu: energia elektryczna, woda, gaz, sieć teletechniczna. Przez działkę przebiega napowietrzna sieć teletechniczna.  Brak przyłączy do sieci infrastruktury. Ukształtowanie terenu – teren równy z niskim poziomem wód gruntowych. Na nieruchomości znajduje się drzewostan iglasty z głównym gatunkiem – sosna i podszytem z kruszyny, dębu i brzozy. Nieruchomość sąsiaduje bezpośrednio z nieruchomościami niezabudowanymi użytkowanymi rolniczo oraz wykorzystywanymi do produkcji leśnej.

4.      Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

       Ls V – 0,2098 ha

5.     Cena wywoławcza (netto) nieruchomości: 57 000.00 zł (słownie : pięćdziesiąt siedem tysięcy zł 00/100).

       Postąpienie wynosi 600.00zł (sześćset zł 00/100).

       Do ostatecznej ceny sprzedaży nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT, jeśli w momencie sprzedaży obowiązujące przepisy będą tak stanowić.

6.     Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego :

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Krzepice zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 24.195.2021 z dnia 19.01.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 28.01.2021 r. poz. nr 669) teren działki oznaczony jest symbolem 6-P5 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

7.  Sposób zagospodarowania nieruchomości - Nieruchomość jest użytkowana zgodnie z zasadami gospodarki leśnej, stanowi teren leśny – typ siedliskowy BMśw, wiek gatunku głównego 73 lata

8.      Obciążenia nieruchomości – brak obciążeń nieruchomości.

9.     Zobowiązania których przedmiotem jest nieruchomość – brak zobowiązań, których przedmiotem jest    nieruchomość.                                                                                                                          

10.   Nieruchomość nie jest wpisana do rejestru zabytków ani objęta ochroną konserwatorską.   

      II.         Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących nieruchomości można uzyskać w godz. 8.00-15.00 od    poniedziałku do piątku w siedzibie Nadleśnictwa Kłobuck lub telefonicznie (034) 317-26-95

    III.      Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 12.12.2022 r. o godz. 10.30. w siedzibie Nadleśnictwa Kłobuck, ul. Zakrzewska 85, 42-100 Kłobuck – sala nr 7.

    IV.         Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (5.700,00 zł pięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

             Wadium może być wnoszone w pieniądzu lub w formie gwarancji bankowej.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Nadleśnictwa w BOŚ S.A. o Częstochowa 27 1540 1014 2001 7304 4192 0003 z adnotacją „wadium przetargowe – działka 744” – nie później niż do dnia 12.12.2022 r do godz. 10.00.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym sprzedającego.

Wadium w formie gwarancji bankowej należy złożyć w kasie Nadleśnictwa do dnia 12.12.2022 r do godz. 10.00.

Wadium zwraca się w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, przez którą rozumie się cenę nieruchomości ustaloną w wyniku przetargu, którą obowiązany jest on zapłacić.

Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, podlega zwrotowi niezwłocznie po wpłaceniu kwoty równej cenie nabycia nieruchomości.

 

     V.      Uczestnik przetargu musi być obecny na przetargu.

 Wymagania stawiane uczestnikom przetargu:

- w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne, które w terminie wniosą wadium, a ponadto przedłożą sprzedającemu przed otwarciem przetargu

a)  dowód wniesienia wadium,

b) dowód tożsamości, a w przypadku ustanowienia pełnomocnika, dodatkowo pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem – w przypadku osób fizycznych i ich pełnomocników,

c) pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń stanowiące załącznik do ogłoszenia,

d) pisemną zgodę na pokrycie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych:(wyceny nieruchomości), opłat sądowych, skarbowych, notarialnych (sporządzenie aktu notarialnego umowy kupna-sprzedaży), podatków, kosztów ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych stanowiącą załącznik do ogłoszenia,

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie zawrze bez usprawiedliwionej przyczyny umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Nadleśnictwo może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

    VI.         Nadleśnictwo w terminie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wyniku przetargu zawiadomi osobę wygrywającą przetarg o miejscu i terminie sporządzenia aktu notarialnego na sprzedaż nieruchomości.

VII.       Kupujący ponosi wszelkie koszty związane z zawarciem aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości, opłat sądowych, skarbowych oraz podatków.

VIII.  Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty związane z wyceną nieruchomości, ogłoszeń prasowych o przetargu oraz pozyskania aktualnych materiałów geodezyjnych i sądowych.

IX.    Ostatecznym terminem zapłaty ceny nabycia nieruchomości jest dzień poprzedzający termin zawarcia umowy sprzedaży.

 X.       Ustala się, że przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

 XI.       Nadleśnictwo może odwołać przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formach właściwych dla ogłoszenia o przetargu.

XII.   Załączniki do ogłoszenia niezbędne do uczestnictwa w przetargu zamieszczone zostały na stronie internetowej oraz w BIP Nadleśnictwa Kłobuck bezpośrednio pod treścią ogłoszenia.

 

Jerzy Sądel

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłobuck

Kłobuck 20.12.2022 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w trybie art. 38 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach  (Dz. U. z 2022 r., poz. 672).

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 kwietnia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania przetargu publicznego oraz sposobu i warunków przeprowadzania negocjacji cenowej w przypadku sprzedaży lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych (Dz. U. nr 78 poz. 532 z 2007r.)

 

1. Data i miejsce przeprowadzonego przetargu: 12.12.2022 r. godz. 10.30, siedziba Nadleśnictwa Kłobuck, 42-100 Kłobuck, ul. Zakrzewska 85, sala nr 7.

 

2. Powierzchnia nieruchomości 0,2098 ha, oznaczenie nieruchomości wg KW nr CZ2C/00045190/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, X Zamiejscowy wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku – działka 744, obr. ew. Krzepice, gm. Krzepice

 

3. Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków:

Ls V – 0,2098 ha

 

4. W postępowaniu brał udział jeden uczestnik, nie stwierdzono przypadku niedopuszczenia osoby do przetargu.

 

5. Cena wywoławcza (netto) nieruchomości: 57 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy zł 00/100)

 

6. Cena nabycia nieruchomości: 57 600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100)

 

7. Nabywca:  Barbara Brzozowski

 

 

 

 

 

Jerzy Sądel

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłobuck